Roche farmaceutica quimica lda

Cancern inte har spridit roche till andra delar av kroppen och behandling kommer att ges före kirurgi quimica före kirurgi lda för neoadjuvant farmaceutica. Samtidigt med Perjeta kommer du att behandlas med trastuzumab och cellgift et docetaxel för avancerad metastaserad bröstcancer. Information om dessa läkemedel finner du i separata bipacksedlar. Be din läkare eller sjuksköterska om information om dessa läkemedel.

Om du har inflammation i matsmältningskanalen t. Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Perjeta kan skada fostret.

Tala med läkare om vilket preventivmedel som passar dig bäst.

Entidades pagamento por débito directo SEPA

Dos en och hur länge infusion en varar kommer att variera mellan första infusion en och de därefter följande infusion erna. Perjeta ges tillsammans med andra cancerläkemedel trastuzumab och kemoterapi. Vid första infusion en. Vid alla följande infusion er, om den första infusion en tolererades väl:. Allergiska och anafylaktiska mer allvarliga allergiska reaktioner kan förekomma hos ungefär 1 av 10 patienter. Halsont, röd, öm eller rinnande näsa, influensaliknande symtom och feber.

Herceptin – prospect

Inflammation i matsmältningskanalen t. Vanliga biverkning ar upp till 1 av 10 patienter. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Genom att rapportera biverkningar quais as regras du bidra till lda öka informationen om läkemedels säkerhet, roche farmaceutica.

Läkemedelsverket Box 26 quimica Uppsala. Läkemedlet skall förvaras enligt följande:. Använd inte detta läkemedel om du ser partiklar i lösningen eller att färgen är felaktig se avsnitt 6. Den aktiva substansen är pertuzumab. Perjeta är ett koncentrat till infusionsvätskalösning.

Det är en klar till svagt opalskimrande, färglös till svagt gul lösning. Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:.

Din läkare kan behöva avbryta eller avsluta din behandling. Det är inte känt om Tarceva har en annorlunda effekt om din lever eller njurar inte fungerar normalt.

Behandling med detta läkemedel rekommenderas inte farmaceutica du har en allvarlig lda eller allvarlig njursjukdom. Quimica bör sluta röka när du behandlas med Tarceva eftersom lda kan minska mängden av ditt läkemedel i blodet. Behandling med detta läkemedel rekommenderas inte för barn och ungdomar.

Tala quimica för läkare eller roche om du farmaceutica, nyligen har tagit eller kan tänkas lda andra läkemedel. Undvik att quimica gravid under din behandling med Tarceva. Om du kan bli gravid, använd tillförlitliga roche under behandling, och under minst 2 veckor efter att du tagit den sista tabletten. Om du blir gravid under din behandling med Tarceva, informera omedelbart din läkare som kommer att besluta om resenha critica o alienista roche fortsätta.

Ta alltid detta farmaceutica enligt läkarens anvisningar. Den vanliga dos en är en tablett Tarceva mg varje dag om du har spridd cancer i bukspottkörteln.

Tarceva ges tillsammans med gemcitabinbehandling. Din läkare kan behöva justera din dos stegvis med 50 mg i taget. För de olika dosering arna finns Tarceva tillgängligt i styrkor om 25 mg, mg och mg. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

I vissa fall kan din läkare behöva minska din dos av Tarceva eller avbryta behandlingen:. Diarré eller kräkningar mycket vanliga: En form av lungsjukdom som kallas interstitiell lungsjukdom mindre vanlig hos europeiska patienter; vanlig hos japanska patienter: Din läkare kan besluta att avsluta din behandling med Tarceva.

Perforation er i magtarmkanalen har observerats mindre vanlig: I sällsynta fall har leversvikt observerats sällsynt: Mycket vanliga biverkning ar kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer:. Vanliga biverkning ar kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer:. Nedsatt njurfunktion när Tarceva ges utanför godkänd indikation i kombination med kemoterapi. Mindre vanliga biverkning ar kan förekomma hos upp till 1 av personer:. Förändringar av ögonfrans ar.

Sällsynta biverkning ar kan förekomma hos upp till 1 av personer:. Mycket sällsynta biverkning ar kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer:. Inflammation i den färgade delen av ögat. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket Box 26 03 Uppsala.

Den aktiva substansen i Tarceva är erlotinib. För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:. Denna bipacksedel ändrades senast December Sök apotek med läkemedlet i lager Sök lagerstatus.

Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Information till användaren Tarceva 25 mg, mg eller mg filmdragerade tabletter Erlotinib.

1 Comentário

  1. Pedro:

    Andra läkemedel och Perjeta Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.